Stanowisko ZZ PAMO w sprawie Uchwały Protestacyjnej 4. Międzynarodowej Konferencji Orkiestrowej FIM wzywającej do solidarności środowiska muzycznego przeciw działaniom niszczącym WOK prowadzonym przez p.o. Dyrektor tej Instytucji.

Międzynarodowa pozycja i znaczenie WOK w międzynarodowym środowisku artystów muzyków i melomanów oraz muzyków,  krytyków i publicystów muzycznych sprawiły, że wiadomości o tym co się dzieje w Warszawskiej Operze Kameralnej bardzo szybko dotarły do zagranicznej opinii publicznej. Zwracano się do nas niemal natychmiast z wyrazami oburzenia i protestami po dwukrotnych próbach przeprowadzenia przez dyrekcję WOK z udziałem jury zagranicznych muzyków, niedopuszczalnych w świetle przyjętych uzansowych samoregulacyjnych standardów FIM, re-audycji artystów muzyków WOK, do których nie dopuściliśmy wspólnie z naszymi zagranicznymi kolegami. Nie chcieliśmy jednak dopuścić do umiędzynarodowienia koniecznego i uzasadnionego protestu w sprawie bezzasadnych i szkodliwych dla WOK i dla objętych nimi artystów muzyków, solistów wokalistów i dyrygentów. Dwukrotnie w czasie spotkań w Brukseli wstrzymaliśmy uchwały protestacyjne w tej sprawie. Nie chcemy kolejnych ataków na Polskę, które się obecnie mnożą. Mieliśmy uzasadnioną nadzieję, że po natychmiastowej reakcji Pana Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który pod warunkiem wstrzymania przez nową dyrekcję zamiaru nieuzasadnionych i szkodliwych radykalnych zmian nadal obowiązującej statutowej działalności programowej WOK zaoferował znaczącą pomoc finansową, te działania zostaną wstrzymane. Byliśmy przekonani, że po takiej propozycji to się stanie.  A bez zmian profilu działalności programowej, wiążących się nieuchronnie z podziałem WOK i likwidacją trzech z pięciu całych Zespołów Artystycznych WOK, uda się nam osiągnąć porozumienie z dyrekcją WOK i rozpocząć rokowania w ramach wszczętego przez nas sporu zbiorowego. Ale niestety kolejne  próby podjęcia dialogu z dyrekcją WOK się nie powiodły. Brak porozumienia w  połączeniu z poruszającą smutną wiadomością o nagłej śmierci ś.p. Stefana Sutkowskiego wywołał już tak duże oburzenie i wolę protestu przeciwko sytuacji w WOK, że delegaci na 4. Międzynarodową Konferencję Orkiestrową przyjęli jednomyślnie uchwałę protestacyjną i zapowiedzieli w niej powszechne protesty muzyków i organizacji muzycznych z całego  świata. WOK jest zbyt znaną w Europie i na świecie i zbyt zasłużoną instytucją muzyczną, żeby tak niezrozumiałe, bezzasadne i bezprawne próby jej zniszczenia z powodu podziału i likwidacji całych trzech z pięciu jej Zespołów Artystycznych mogły zostać zaakceptowane przez międzynarodowy świat muzyczny,  oraz być pozostawione bez gwałtownego sprzeciwu i protestów, które właśnie się zaczęły. Chcielibyśmy aby możliwe stało się jak najszybsze ich zakończenie, w imię zachowania pozytywnego wizerunku Polski, jako kraju w którym działalność muzyczna jest prowadzona w sposób prawidłowy, mądry i przemyślany z należną troską o artystów i nie wymagający zewnętrznych interwencji w postaci protestów i akcji solidarnościowych.