Walne Zebranie Delegatów

Jest najwyższym organem Związku. Składa się z Delegatów – reprezentantów poszczególnych orkiestr / zespołów. Liczba Delegatów danej instytucji jest uzależniona od ilości jej członków w ZZ PAMO:

do 10 – 1 Delegat
11-20 – 2 Delegatów
21-40 – 3 Delegatów
ponad 40 – 4 Delegatów

WZD wybiera 7-osobowy Zarząd w tym Przewodniczącego i 3-osobową Komisję Rewizyjną. Liczebność tych ciał została ustalona na I Walnym Zjeździe Delegatów. WZD obraduje przynajmniej raz na trzy lata