Rada Krajowa

Każda Zakładowa Organizacja Związkowa ma prawo delegowania jednego przedstawiciela do Rady Krajowej. Rada Krajowa pełni funkcję opiniodawczo-doradczą, konsultuje z Zarządem Związku terminy wyborów na daną kadencję, ustala z Zarządem Związku potrzebę i czas ewentualnego przedłużenia kadencji organów Związku, wydaje opinie w przedmiocie zasadności podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków, w przypadku złożenia przez członka odwołania od takiej uchwały oraz rozpatruje odwołania od uchwał w sprawie przyjęcia do Związku, może przekazać opinię Zarządowi Związku w każdym innym przypadku, gdy uzna to za stosowne.