Struktura związku

Zarząd

Składa się z 7 osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik i Sekretarz. Realizuje cele statutowe ZZ PAMO i uchwały WZD. Zarząd spotyka się przynajmniej raz w miesiącu.  W razie konieczności powołuje Doraźne Komisje Problemowe. Współpracuje na bieżąco z Doradcami merytorycznymi Związku

Komisja Rewizyjna

Składa się z 3 osób w tym Przewodniczący. Kontroluje pracę Zarządu. Komisja Rewizyjna spotyka się przynajmniej raz na kwartał. Po przyjęciu sprawozdania pracy Zarządu, występuje do WZD o udzielenie absolutorium.

Rada Krajowa

Każda Komisja Zakładowa ma prawo delegowania jednego przedstawiciela do Rady Krajowej. Rada Krajowa pełni funkcję opiniodawczo-doradczą, konsultuje z Zarządem Związku terminy wyborów na daną kadencję, ustala z Zarządem Związku potrzebę i czas ewentualnego przedłużenia kadencji organów Związku, wydaje opinie w przedmiocie zasadności podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków, w przypadku złożenia przez członka odwołania od takiej uchwały oraz rozpatruje odwołania od uchwał w sprawie przyjęcia do Związku, może przekazać opinię Zarządowi Związku w każdym innym przypadku, gdy uzna to za stosowne.

Zakładowe Organizacje Związkowe ZOZ

Struktury związkowe w poszczególnych orkiestrach, ich Zarządy wraz z Przewodniczącym