Regulamin Wyborów Władz Związku

Regulamin Wyborów Władz Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów ZZ PAMO w dniu 10.11.2013

§ 1

1. Walne Zebranie Delegatów ZZ PAMO (zwane dalej WZD) wybiera kolejno:

1) członków Zarządu,
2) Przewodniczącego Zarządu spośród wybranych członków Zarządu,
3) członków Komisji Rewizyjnej

2. Wybory muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach zgodnie z powyższą kolejnością. Oznacza to, że brak wyboru co najmniej połowy z zaplanowanej liczby członków Zarządu uniemożliwia wybór Przewodniczącego Zarządu a brak wyboru Przewodniczącego – członków Komisji Rewizyjnej.

§ 2

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania jest liczbą wybranych w orkiestrach Delegatów, których mandat w danym momencie zachowuje ważność.

§ 3

1. Przewodniczący Zebrania przedstawia do zatwierdzenia Delegatom Regulamin Wyborów Władz ZZ PAMO, a po jego przyjęciu czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia wyborczego zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia i regulaminem obrad oraz nad zgodnością podejmowanych przez WZD decyzji z obowiązującymi zapisami Statutu Związku i Regulaminem Wyboru Władz.

WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU, CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ (oraz Komisji Zakładowej w  Zakładowej Organizacji Związkowej)

§ 4

1. WZD ustala liczbę członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

§ 5

1. Kandydatów do władz mogą zgłaszać Delegaci WZD w czasie posiedzenia wyborczego.
2. Kandydatów zgłasza się ustnie Przewodniczącemu WZD.
3. Kandydować do władz mogą wyłącznie Delegaci obecni na WZD.
4. Kandydować do władz Związku nie mogą członkowie Komisji Skrutacyjnej, chyba, że z chwilą zgłoszenia ich kandydatur zrezygnują z członkostwa w komisji. WZD dokonuje ponownego wyboru na zwolnione miejsce w Komisji Skrutacyjnej.

§ 6

1. Komisja Skrutacyjna sporządza listy kandydatów w porządku alfabetycznym.
2. Zastrzeżenia w stosunku do zgłoszonych kandydatów należy przedstawić Komisji Skrutacyjnej. Zastrzeżenia nieudokumentowane nie będą przyjmowane.
3. Po wpisaniu na listę kandydatów, wycofanie kandydata z tej listy może nastąpić tylko na jego wniosek. Wycofanie nie może nastąpić w trakcie głosowania.
4. Po ukończeniu zgłaszania kandydatur Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Głosowanie jest jawne, decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
5. Kandydaci mają prawo do prezentacji swojej działalności związkowej i społecznej oraz do odpowiadania na pytania Delegatów.

§ 7

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zebrania:
1) przedstawia Delegatom przedmiot, tryb i technikę głosowania,
2) ustala, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, i czy nie wniesiono zastrzeżeń w stosunku do umieszczonych na liście kandydatów, a w przypadku wniesienia udokumentowanych zastrzeżeń przedstawia je Delegatom.
Po zakończeniu czynności opisanych w §§ 4-7 Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie.

§ 8

Komisja Skrutacyjna wydaje delegatom, za potwierdzeniem na liście Delegatów lub na karcie do głosowań tajnych, karty właściwe dla przeprowadzanego głosowania.

§ 9

1. Delegaci dokonują wyboru zgodnie z ustaloną techniką głosowania i wrzucają karty do głosowania do urny nadzorowanej przez Komisję Skrutacyjną.
2. Kartę do głosowania wypełnioną nieprawidłowo można – przed wrzuceniem do urny oraz przed ogłoszeniem zakończenia głosowania przez Przewodniczącego Zebrania – wymienić na czystą w Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna odnotowuje fakt wymiany karty w protokole.

§ 10

Głosem nieważnym jest głos:
1) niepozwalający w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy, np. skreślenia, niewyraźne pismo, porwana kartka,
2) oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych,
3) oddany na kartce nieprzeznaczonej dla danego głosowania.

§ 11

Komisja Skrutacyjna uznaje głosowanie za nieważne, jeżeli zostało przeprowadzone z naruszeniem Statutu Związku a w szczególności, gdy:
1) liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów nieważnych,
2) liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do głosowania lub liczba wydanych kartek do głosowania,
3) ze względów technicznych nie można ustalić wyników głosowania,
4) złamano zasadę tajności głosowania.
5) liczba wyjętych z urny kart wyborczych jest mniejsza niż połowa liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 12

1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych oraz ponad połowę głosów Delegatów obecnych na WZD i znaleźli się na miejscach mandatowych.
2. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje się więcej osób z równą liczbą głosów przekraczających zarazem wymagany limit głosów (ponad połowę głosów ważnych), a liczba tych osób jest większa niż wolnych miejsc mandatowych, wówczas przeprowadza się głosowanie, w którym uczestniczą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych.

§ 13

WZD ustala liczbę tur głosowań..

§ 14

1. Jeżeli w głosowaniu nie zostały obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, Przewodniczący Zebrania zarządza kolejno następne tury głosowań. W następnych turach głosowań biorą udział kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) brali udział w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,
2) uzyskali kolejno największą liczbę głosów,
przy czym do każdej następnej tury przechodzą kandydaci w maksymalnej liczbie nieprzekraczającej dwukrotności nieobsadzonych miejsc mandatowych. Jeżeli na ostatnim miejscu w ten sposób wyznaczonym znajduje się więcej kandydatów z równą liczbą głosów, wówczas wszyscy oni przechodzą do następnej tury głosowań.
2. Jeśli w wyniku stosowania tej procedury okazałoby się, że w następnej turze głosowań mają uczestniczyć ci sami kandydaci, co poprzednio, wówczas do następnej tury nie przechodzi kandydat z najmniejszą liczbą głosów. Jeżeli nie można ustalić ostatniego ze względu na równą liczbę głosów, wówczas należy wziąć pod uwagę kolejno liczby głosów uzyskiwanych przez tych kandydatów w poprzednich głosowaniach (w kolejności od ostatniego do pierwszego głosowania). Jeśliby i to kryterium nie dawało rozstrzygnięcia, to wówczas wszyscy oni nie przechodzą do następnej tury głosowań.

§ 15

Jeżeli w głosowaniu brało udział nie więcej kandydatów, niż liczba nieobsadzonych miejsc mandatowych, a w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie został wybrany, Przewodniczący Zebrania przerywa wybory (bez względu na liczbę przeprowadzonych tur głosowania) i zarządza otwarcie nowej listy kandydatów.

§ 16

1. Przewodniczącego Zarządu WZD wybiera spośród wybranych członków Zarządu.
2. Przy wyborze Przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio reguły określone w poprzednich paragrafach. Jeżeli jednak po wyczerpaniu ustalonej liczby tur głosowań WZD nie dokonało wyboru Przewodniczącego Zarządu zgodnie z warunkami określonymi w § 12 – otwiera się nową listę kandydatów.
3. Nową listę otwiera się na trwającym posiedzeniu lub, jeżeli WZD tak postanowi, na nowym posiedzeniu, które musi odbyć się nie później niż 60 dni od dnia zamknięcia posiedzenia, na którym nie dokonano wyboru. Po otwarciu nowej listy wybór Przewodniczącego Zarządu przeprowadza się zgodnie z postanowieniami poprzednich paragrafów.

§ 17

Jeżeli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca mandatowe zgodnie z warunkami określonymi w § 12 ale wybranych zostało ponad połowę członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, to pozostałe mandaty mogą pozostać nieobsadzone. W takim przypadku wybrany Zarząd lub Komisja Rewizyjna liczy tylu członków, ile mandatów zostało obsadzonych. Uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga otwarcia nowej listy kandydatów i przeprowadzenia wyborów uzupełniających, co może nastąpić podczas trwającego posiedzenia lub na kolejnym posiedzeniu WZD.

§ 18

1. Dla każdej listy wybranych kandydatów, oprócz wyborów Przewodniczącego, można ustalić listę rezerwową. Na liście rezerwowej w pierwszej kolejności znajdują się ci kandydaci, którzy kandydowali do określonych funkcji związkowych będących przedmiotem głosowania i uzyskali w ostatniej turze ponad połowę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych.
2. O kolejności na liście rezerwowej decyduje liczba otrzymanych głosów ważnych w ostatniej turze wyborów. Przy równej liczbie głosów decyduje wynik z poprzednich tur głosowań w kolejności od przedostatniej do pierwszej. Jeżeli w ten sposób ustalenie kolejności na liście rezerwowej jest niemożliwe, trzeba przeprowadzić w tym celu odrębne głosowanie, w którym decyzja zapada zwykłą większością głosów przy dwóch kandydatach, a w przypadku większej liczby kandydatów należy przeprowadzić głosowanie ustalające ich kolejność.
3. WZD może stworzyć listę rezerwową także w wyniku odrębnych wyborów. W takim przypadku wybór listy rezerwowej odbywa się z zachowaniem reguł wyboru odpowiednich władz Związku, co oznacza między innymi, że wybrany kandydat musi uzyskać ponad połowę oddanych głosów ważnych w głosowaniu tajnym. Jeżeli w ten sposób ustalenie kolejności na liście rezerwowej jest niemożliwe, należy przeprowadzić głosowanie ustalające ich kolejność.
4. Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej na mocy tej procedury, zajmują miejsca po kandydatach uzyskujących miejsca na liście rezerwowej zgodnie z postanowieniami ust. 1.
5. Członek Zarządu nie może być na liście rezerwowej Komisji Rewizyjnej i odwrotnie.

§ 19

1. Zarząd może wybrać spośród siebie Prezydium w czasie pierwszego posiedzenia, które winno się odbyć w ciągu 30 dni od daty zakończenia posiedzenia wyborczego WZD.
2. Liczebność Prezydium określa WZD, które może upoważnić do tego Zarząd.
3. Kandydatów do Prezydium Zarządu wraz z jednoczesnym określeniem wyodrębnionych funkcji dla poszczególnych kandydatów, w tym zastępcy lub zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, może zgłosić każdy członek Zarządu w liczbie zgodnej z postanowieniami ust. 2.
4. Wybory Prezydium Zarządu odbywają się w głosowaniach wyborczych, zgodnie z zasadami ogólnymi, z wyodrębnieniem każdej funkcji. Wobec tego, że liczba kandydatów nie może być większa niż liczba miejsc mandatowych, kandydat, który nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów, przy czym głosów ważnych jest więcej niż nieważnych, nie zostaje wybrany.
5. Odwołanie członka Prezydium następuje na tych samych zasadach jak wybór, co oznacza m. in., że wniosek o odwołanie może postawić każdy członek Zarządu..
6. Zakończenie członkostwa w Zarządzie na zasadach określonych w Statucie ZZ PAMO.

§ 20

Zastrzeżenia odnośnie wyborów kieruje się do Komisji Rewizyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia wyborów.