Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych

Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno-bytowych swoich członków. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.

Zakresem swego działania Związek obejmuje wszystkich, którzy wykonują zawód artysty muzyka orkiestrowego, zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków. Może także bronić praw pracowniczych osób, które nie należą do związku, ale wykonują zawód artysty muzyka orkiestrowego. Osoby takie mogą poprosić Związek o interwencję w swojej sprawie.

Członkami mogą zostać osoby, które wykonują zawód artysty muzyka orkiestrowego, lub artysty chórzysty i zgłosiły chęć przystąpienia do Związku. Zarząd Główny PAMO może przyjąć w poczet członków  artystów muzyków innych specjalności, jak również innych pracowników instytucji kultury. Decyzja taka wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Związku po uprzednim wystąpieniu z takim wnioskiem przez Zakładową Organizację Związkową.

Członkami mogą zostać także osoby, które nawiązały stosunek pracy, a po nabyciu uprawnień emerytalnych lub rentowych, przeszły na emeryturę, rentę lub stały się bezrobotne.

Aby zostać członkiem Związku należy pobrać, wypełnić i przesłać deklarację członkowską.

Związek Zawodowy PAMO jest członkiem Międzynarodowej Federacji Muzyków FIM – prestiżowej organizacji skupiającej związki zawodowe, gildie i stowarzyszenia branżowe. FIM ściśle współpracuje z WIPO, Międzynarodowym Biurem Pracy i UNESCO a także z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami reprezentującymi pracowników w branży medialnej, takich jak IFPI i MPA. Współpracuje również z organizacjami zbiorowego zarządzania, które są odpowiedzialne za zarządzanie prawami artystów wykonawców.