Nadzwyczajne działania ZOZ ZZ PAMO i Dyrektorów naszych Instytucji na czas epidemii.

W związku z zawieszeniem działalności instytucji kultury z powodu epidemii koronawirusa COVID -19 i utratę zmiennych składników wynagrodzeń za wynikające z obowiązków pracowniczych zajęcia pracowników artystycznych za czas wynikających z tego powodu, obowiązujących przerw w pracy w naszych macierzystych muzycznych artystycznych instytucjach kultury, Zarząd Główny Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych zaleca Zarządom naszych Zakładowych Organizacji ZZ PAMO pilne, oficjalne zwrócenie się wraz z Zarządami innych ZOZ ZZ działających w naszych Instytucjach, do Dyrektorów Instytucji o podjęcie następujących działań, umożliwiających zapobieżenie utracie znaczących ruchomych części naszych wynagrodzeń z powodu czasowego wstrzymania zaplanowanych nam artystycznych zajęć:

1. Pilne dokonanie wyliczeń kwot należnych z tytułu wynagrodzeń pracowników artystycznych za odwołane zajęcia planowe w czasie zarządzonego okresu zawieszenia działalności naszych instytucji kultury, oraz strat wpływów z tytułu zwrotów za bilety i za ich zakładaną sprzedaż oraz przekazanie tych informacji organizatorom instytucji z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na pokrycie strat w budżecie Instytucji spowodowanych zawieszeniem działalności z powodu epidemii. Takie rekompensaty w postaci dotacji celowych na rekompensatę utraconych wynagrodzeń mogą być odległe w czasie. W instytucjach, w których zajęcia normowe są w całości wliczone w płace zasadnicze winny one być wypłacane jak w czasie nieprzerwanej działalności instytucji. W tych instytucjach, w których w okresie epidemii nie odbędą się wynikające z obowiązków pracowniczych dodatkowo płatne zajęcia wynagradzane zmiennymi składnikami wynagrodzenia za okres przerw z tytułu epidemii należy wypłacić je tak jakby te zaplanowane zajęcia normalnie się odbywały. Środki na nie musiały być już zabezpieczone w budżetach naszych instytucji. W razie wątpliwości na jakiej podstawie dokonać wypłaty ruchomych części wynagrodzeń za zajęcia, które nie odbędą się z powodu stanu epidemii, poniżej przedstawiamy propozycję zmian w regulaminach wynagrodzeń, pozwalających na wypłacanie od razu pełnych uśrednionych wynagrodzeń według pełnych stawek jak za urlop, obliczanych za pracę bez nadzwyczajnych przerw oraz przestojów.        

2. Dokonanie odpowiednich dodatkowych zapisów w regulaminie wynagradzania o następującej treści:

  • Pracownicy artystyczni, którzy w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności artystycznej przez instytucje kultury, mają zaplanowane do wykonania wynikające z obowiązków pracowniczych dodatkowo płatne zajęcia wynagradzane zmiennymi składnikami wynagrodzenia, za okres tej niezależnej od tych pracowników przerwy w pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy, obliczonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zaleca się pracownikom artystycznym w miarę możliwości ewentualne wykonywanie w tym czasie indywidualnej pracy artystycznej zgodnie z jej formami i celami na danym stanowisku pracy.  
  • Pracownicy za czas niewykonywania pracy w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności artystycznej przez instytucje kultury, jeżeli byli gotowi do jej wykonywania, a doznali przeszkód z przyczyn  niedotyczących pracownika, zachowują prawo do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy obliczonego na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Na podstawie przedstawionych wyżej o przybliżonej treści zmian w regulaminach wynagradzania dyrektorzy muzycznych artystycznych instytucji kultury mogą wydać następujące zarządzenia, na  podstawie których możliwe będzie dokonanie wypłat wynagrodzeń z rekompensatą za utracone przez pracowników artystycznych normowe honoraria stanowiące zmienne części ich wynagrodzeń.

„Pracownicy wykonujący, w okresie obowiązywania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), na polecenie pracodawcy pracę zdalną, zachowują prawo do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy obliczonego na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.”

Informujemy, że przedstawione tutaj przez nas ramowe propozycje rozwiązań, które mogą pozwolić na uniknięcie znacząco niższych wynagrodzeń w bieżącym miesiącu podczas trwania zawieszenia działalności instytucji kultury podczas ogłoszonego stanu epidemicznego zostały zainicjowane już w  Operze Wrocławskiej. Umożliwią one wypłatę wynagrodzeń w zrekompensowanej tak częściowo utraconej wysokości z powodu przymusowej przerwy w pracy już w bieżącym miesiącu. Jest to zwłaszcza istotne dla Koleżanek i Kolegów najniżej zarabiających, będących jedynymi żywicielami rodzin, opiekunami osób niepełnosprawnych lub należących do grup ryzyka osób starszych, albo przewlekle chorych, o których interesy i warunki życiowe powinniśmy szczególnie teraz zadbać w pierwszej kolejności.

Apelujemy do wszystkich członków naszego Związku o wykazanie wzajemnej troski o wszystkich, mogących potrzebować pomocy Koleżanek i Kolegów, pracujących z nami, szczególnie o samotnych i emerytowanych. Jesteśmy to sobie winni w sytuacji jaką jest epidemia.