Zasady wyborów władz w orkiestrze

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA WYBORCZEGO ZZ PAMO w ORKIESTRZE


1. Otwarcie posiedzenia wyborczego
[ przez członka ZZ PAMO w orkiestrze np. przez Delegata na Walne Zebranie Delegatów w dniu 10.11.2013, otwierający proponuje porządek posiedzenia ].

2. Wybór Przewodniczącego zebrania wyborczego [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi otwierający posiedzenie ].

3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów ].

4. Wybór Protokolanta (ów) [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi Przewodniczący zebrania ]

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi Przewodniczący zebrania ].

6. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia wyborczego [ na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, musi być obecna więcej, niż połowa członków ZZ PAMO w orkiestrze]

7. Podjęcie decyzji o ilości członków Komisji Zakładowej [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; zwykle 3-7 osób ]

8. Wybór członków Komisji Zakładowej:
a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym,
b) zamknięcie listy kandydatów [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; głosowanie prowadzi Przewodniczący zebrania ],
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie [ tajne; zarządza je Przewodniczący zebrania, przeprowadza Komisja Skrutacyjna, głosuje się maksymalnie na tyle osób ile zdecydowano w p. 7 ],
e) ogłoszenie wyników wyborów [ wybranymi są osoby, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów i ponad połowę głosów osób obecnych na zebraniu. Wśród tych, którzy nie uzyskali ponad połowy głosów urządza się dodatkowe głosowanie ].

9. Wybór Przewodniczącego spośród wybranych członków Komisji Zakładowej:
a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym
b) zamknięcie listy kandydatów [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, głosowanie prowadzi Przewodniczący zebrania ]
c) głosowanie [ tajne; zarządza je Przewodniczący zebrania, przeprowadza Komisja Skrutacyjna, głosuje się na jedną osobę ],
d) ogłoszenie wyników wyborów [ wybraną jest osoba, która uzyskała najwyższą liczbę głosów i ponad połowę głosów osób obecnych na zebraniu. Jeśli nie uzyskała ponad połowy głosów urządza się dodatkowe głosowanie wśród dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów ].

10. Wolne wnioski.

11. Z
amknięcie posiedzenia wyborczego.

W przypadku wątpliwości należy stosować zasady określone w Regulaminie wyborów władz ZZ PAMO uchwalonym 10.11.2013 przez Walne Zebranie Delegatów

Jesteś tutaj: Home Zasady wyborów władz w orkiestrze