Struktura organizacyjna

 

man iconman icon        man iconwoman icon man icon         man iconwoman iconwoman iconman icon woman iconwoman iconman icon         woman icon
Orkiestra A          Orkiestra B Orkiestra C          Orkiestra D           Orkiestra E               Orkiestra F

Walne Zebranie Delegatów ZZ PAMO
WZD

WZD jest najwyższym organem Związku. Składa się z Delegatów - reprezentantów poszczególnych orkiestr / zespołów. Liczba Delegatów danej instytucji jest uzależniona od ilości jej członków w ZZ PAMO:

do 10 - 1 Delegat
11-20 - 2 Delegatów
21-40 - 3 Delegatów
ponad 40 - 4 Delegatów

WZD wybiera 7-osobowy Zarząd w tym Przewodniczącego i 3-osobową Komisję Rewizyjną. Liczebność tych ciał została ustalona na I Walnym Zjeździe Delegatów. WZD obraduje przynajmniej raz na trzy lata

 arrow down

 arrow down

 
 woman icon man icon woman icon woman icon man iconman iconwoman iconman iconman iconman iconman icon man iconwoman iconman icon
Rada Krajowa
RK

Każda Komisja Zakładowa ma prawo delegowania jednego przedstawiciela do Rady Krajowej. Rada spotyka się z Zarządem przynajmniej raz na kwartał.
Zarząd
Z

Składa się z 7 osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik i Sekretarz. Realizuje cele statutowe ZZ PAMO i uchwały WZD. Zarząd spotyka się przynajmniej raz w miesiącu.  W razie konieczności powołuje Doraźne Komisje Problemowe.
Komisja Rewizyjna
KR


Składa się z 3 osób w tym Przewodniczący. Kontroluje pracę Zarządu. Komisja Rewizyjna spotyka się przynajmniej raz na kwartał. Po przyjęciu sprawozdania pracy Zarządu, występuje do WZD o udzielenie absolutorium.
team     team arrow down leftarrow down     arrow down right
Doraźne Komisje Problemowe
DKP

np. Komisja do Spraw Ustawy, Komisja Problemowa
Orkiestry "F"
woman icon     woman icon woman icon     man icon
Biuro (Sekretariat) Zarządu
S

Kontakt Zakładowych Organizacji Związkowych i Członków Związku z Zarządem, obsługa księgowa
Dział Prawny,
Konsultanci
DP

Prawnik specjalizującyw się w prawie pracy oraz w prawie autorskim i prawach pokrewnych, konsultanci
   
arrow up arrow up                   arrow up arrow up
woman iconman iconman icon

man iconwoman iconwoman icon            woman iconman iconwoman icon
 
man iconman iconwoman icon


Zakładowe Organizacje Związkowe
ZOZ

struktury związkowe w poszczególnych orkiestrach, ich Zarządy wraz z Przewodniczącym
Jesteś tutaj: Home Struktura organizacyjna