Statut

STATUT
Związku Zawodowego
Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych 
„ZZ PAMO”
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno-bytowych swoich członków.
§ 2
Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
1.      Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.      Związek działa także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców do których stosuje się przepisy prawa polskiego.
3.      Zakresem swego działania Związek obejmuje wszystkich, którzy wykonują zawód artysty muzyka orkiestrowego lub chórzysty zatrudnionego w muzycznej instytucji kultury, zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków. Związek może także bronić praw pracowniczych osób, które nie należą do związku, ale wykonują zawód artysty muzyka orkiestrowego lub chórzysty i poprosili związek o interwencję w swojej sprawie.
§ 4
Związek prowadzi stronę internetową, na której zamieszcza wszystkie informacje dotyczące swojej działalności zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości działań Związku. Strona internetowa stanowi też miejsce zamieszczania ogłoszeń i wezwań. W bieżącej działalności Związku pomiędzy jego członkami i kandydatami stosuje się korespondencję za pomocą poczty elektronicznej, a doręczenia za jej pośrednictwem uważa się za wiążące, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
§ 5
Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu.
§ 6
Związek jest samorządny, samodzielny i w swojej działalności statutowej niezależny od pracodawców,  administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji. Związek podejmuje działania w sposób demokratyczny, tj. kierując się wolą większości swoich członków lub w przypadkach wskazanych w statucie większością głosów swoich organów kolegialnych.
§ 7
Związek może tworzyć lub przystępować do ogólnokrajowych i międzynarodowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych. Decyzję w tych sprawach podejmuje Zarząd Związku po zasięgnięciu opinii Rady Krajowej. Jeżeli opinia Rady Krajowej podjęta większością ⅔  głosów jest negatywna Zarząd Związku nie może utworzyć organizacji, lub przystąpić do organizacji objętej tą opinią. 
§ 8
Członkami Związku mogą zostać osoby, które wykonują zawód artysty muzyka orkiestrowego lub chórzysty zatrudnionego w muzycznej instytucji kultury i zgłosiły chęć przystąpienia do Związku. Zakładowa Organizacja Związkowa w porozumieniu z Zarządem Związku po konsultacji z członkami ZOZ może przyjąć w poczet członków Związku osoby niebędące muzykami orkiestrowymi lub chórzystami. Członkami Związku mogą zostać także osoby, które nawiązały stosunek pracy, a po nabyciu uprawnień emerytalnych lub rentowych, przeszły na emeryturę, rentę lub stały się bezrobotne.

Rozdział II
Cele i zadania Związku
§ 9
Celami Związku są:
1.      reprezentacja i obrona godności swoich członków,
2.      obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków Związku,
3.      obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
4.      prezentowanie stanowiska wobec władz państwowych, samorządu terytorialnego, pracodawcy  i innych organizacji, 
5.      realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
6.      wypracowanie warunków Układu Zbiorowego Pracy.
§ 10
Do zadań Związku należy:
1.      zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy,
2.      zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Związku,
3.      uzgadnianie z pracodawcą zasad wykorzystania funduszu socjalnego, zasad przyznawania pracownikom świadczeń z funduszu socjalnego, zasad gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki płacowej w zakładzie, ustaleń i zmian systemu wynagradzania oraz związanych z nim regulaminów: premiowania, nagradzania i awansowania, 
4.      współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie społecznej inspekcji pracy,
5.      sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakład pracy, 
6.      sprawowanie kontroli nad realizacją polityki płacowej i socjalnej uzgodnionej z pracodawcą,
7.      uzgadnianie z pracodawcą regulaminu pracy, zakresu obowiązków pracowników i rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy
8.      prawidłowe gospodarowanie posiadanymi funduszami
§ 11
Do osiągnięcia celów określonych w § 9 Związek będzie dążył poprzez:
1.      współdziałanie z administracją rządową, samorządową, pracodawcą, organizacjami zawodowymi, społecznymi i politycznymi,
2.      opiniowanie projektów zarządzeń i rozporządzeń pracodawcy dotyczących praw i interesów pracowniczych, 
3.      współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz ze służbami bhp, 
4.      rozwiązywanie powstałych sporów z pracodawcą, administracją samorządową i rządową na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 
5.      współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi w zakładzie pracy, regionie, kraju i zagranicą, 
6.      prowadzenie działalności gospodarczej, 
7.     prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla członków Związku, 
8.     tworzenie funduszy celowych składających się ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, dochodów z majątku Związku, dochodów z działalności gospodarczej. 
9.      stosowanie wszelkich innych, prawnie dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistnienia celów Związku.
§ 12
Nabycie członkostwa
1.      Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku lub Zarząd ZOZ uchwały o przyjęciu w poczet członków, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnej deklaracji. Uchwała taka  powinna być podjęta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia deklaracji przez Kandydata.
2.      Uchwała Zarządu Związku lub Zarządu ZOZ w sprawie przyjęcia w poczet członków, lub decyzja o odmowie przyjęcia w poczet członków Związku  nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi, politycznymi, narodowościowymi, orientacją seksualną ani przynależnością Kandydata do partii politycznej, organizacji społecznej lub zawodowej czy innego związku zawodowego. 
3.      Odmowa przyjęcia w poczet członków wymaga pisemnego uzasadnienia organu, który ją wydał.
4.      Od odmowy przyjęcia w poczet członków Związku kandydat może złożyć pisemne odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się do organu, który wydał uchwałę, ale rozpatruje je  Rada Krajowa na najbliższym swym posiedzeniu. 
5.      Osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Związku i wniosły wybitny wkład w jego działalność  i rozwój, a które nie mają uprawnień do zrzeszania się w nim, Walne Zebranie Delegatów może nadać członkostwo honorowe.
§ 13
Ustanie członkostwa
1.      Członkostwo ustaje wskutek:
a.      dobrowolnego wystąpienia – z dniem dotarcia do Zarządu Związku lub Zarządu ZOZ pisemnego oświadczenia członka o woli wystąpieniu ze Związku
b.     śmierci członka Związku
c.      skreślenia z listy członków - na skutek niepłacenia składek przez okres przynajmniej trzech miesięcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zarząd ZOZ lub  Zarząd Związku do uregulowania tych należności - z dniem podjęcia uchwały o skreśleniu przez Zarząd Związku lub Zarząd ZOZ
d.     skreślenia z listy członków Związku z powodu nieprzestrzegania przez członka statutu lub innych postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego,  działania na szkodę Związku – z dniem podjęcia przez Zarząd Związku lub Zarząd ZOZ uchwały o skreśleniu z listy członków.
2.      Zarząd Związku lub Zarząd ZOZ zawiadamia członka o uchwale skreślającej go z rejestru członków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej podjęcia.
3.      W przypadku podjęcia przez Zarząd Związku lub Zarząd ZOZ uchwały o skreśleniu z listy członków, o której mowa w punkcie 1c i 1d zainteresowanemu,  w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia go o uchwale, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Krajowej, która podejmuje decyzję na najbliższym swym posiedzeniu. Decyzja wydana w tym trybie jest ostateczna. 
4.      Odwołanie się od uchwały pozbawiającej członkostwa skutkuje jej zawieszeniem do czasu podjęcia przez  Radę Krajowej decyzji ostatecznej. 
5.      Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nielicujący z godnością członka Związku, właściwy Zarząd ZOZ może ukarać udzieleniem nagany, a w szczególnych przypadkach pozbawieniem członkostwa.
§ 14
Zawieszenie członkostwa 
1.      Zawieszenie członkostwa w Związku polega na utracie praw członka Związku przez określony czas z jednoczesnym zwolnieniem z wykonywania obowiązków członkowskich. Zawieszenie członkostwa następuje ze względów formalnych w przypadku zaistnienia przeszkód prawnych w przynależności do Związku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo gdy wymaga tego specyfika pełnionych funkcji publicznych. 
2.      W okresie zawieszenia członkostwa osoba, której to dotyczy, formalnie nie jest członkiem   Związku, nie ma biernego ani czynnego prawa wyborczego do organów Związku. Okres zawieszenia członkostwa nie powoduje przerwy w członkostwie, ale nie jest zaliczany do łącznego czasu trwania członkostwa. 
3.      Szczegółowe zasady postępowania w sprawach o zawieszenie członkostwa określi uchwała Zarządu Związku. 
 
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Związku
§ 15
1.      Członek ma prawo:
a.      uczestniczyć w zebraniach Związku, 
b.     wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku, 
c.      oceniać działalność Związku, 
d.     występować z wnioskami i postulatami do organów Związku, 
e.      korzystać z pomocy organów Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych
f.       korzystać z pomocy materialnej udzielanej przez Związek
g.     do informacji o decyzjach i działaniach władz Związku
 2. Honorowy członek Związku ma prawa opisane w punkcie 1 z wyjątkiem 1b
§ 16
Członek Związku obowiązany jest:
1.      brać udział w pracach Związku, 
2.      przestrzegać statutu i uchwał organów Związku, 
3.      solidarnie udzielać pomocy innym członkom Związku, 
4.      regularnie opłacać składki, 
5.      dbać o dobre imię Związku.
6.      uczestniczyć w zebraniach Związku w jednostkach organizacyjnych, do których należy oraz w posiedzeniach władz Związku, do których został wybrany, a w szczególności w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, 
7.      uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek 
 
Rozdział  IV
Organy Związku
§ 17
1.      Organami Związku są:
a.      Walne Zebranie Delegatów Związku 
b.     Zarząd Związku
c.      Komisja Rewizyjna 
d.     Rada Krajowa 
2.      Strukturami terenowymi są Zakładowe Organizacje Związkowe.
3.      Kadencja organów Związku trwa trzy lata. Termin wyborów delegatów do Walnego Zebrania Delegatów Związku oraz termin Walnego Zebrania Delegatów Związku określa każdorazowo uchwała Zarządu Związku podjęta po konsultacji z Radą Krajową.
4.      Termin wyborów delegatów do Walnego Zebrania Delegatów Związku powinien przypadać  nie wcześniej niż na 180 i nie później niż na 90 dni przed końcem kadencji Zarządu Związku. Termin Walnego Zebrania Delegatów Związku powinien przypadać  nie wcześniej niż na 90  i nie później niż na 30 dni przed końcem kadencji Zarządu Związku. W zaproszeniu na Walne Zebranie Delegatów Związku Zarząd Związku proponuje porządek obrad, w którym muszą znaleźć się punkty dotyczące wyborów do pozostałych organów Związku oraz udzielenie Zarządowi Związku absolutorium. 
5.      Czas trwania kadencji organów Związku może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zarządu Związku złożony Radzie Krajowej przedłużony jednokrotnie maksymalnie do 6 miesięcy. Decyzję w takim przypadku podejmuje Rada Krajowa, która jednocześnie z podjęciem tej decyzji wyznacza termin wyborów delegatów do Walnego Zebrania Delegatów Związku oraz termin Walnego Zebrania Delegatów Związku zgodnie ustępem 4. Przedłużenie kadencji dotyczy wszystkich organów Związku.
6.      Początkiem kadencji organów Związku jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Zarządu Związku nowej kadencji. Początek kadencji jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej.
§ 18
Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 +1  ogółu członków tych organów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w niniejszym statucie. Obrady organów Związku są protokołowane oraz utrwalane za pomocą audio-wizualnych urządzeń elektronicznych lub nagrywane. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Delegatów.
§ 19
1.      Członkowie wchodzący w skład organów pochodzą z wyboru. 
2.      Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady:
a.      nie ogranicza się liczby kandydatów, 
b.     głosuje się na poszczególnych kandydatów, 
c.      głosowania są tajne. 
d.     zwycięża kandydaci, którzy osiągnęli najwyższą liczbę głosów 
§ 20
Rada Krajowa może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w celu odwołania członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji  w przypadku niewypełniania obowiązków, umyślnego naruszania postanowień statutu i nierealizowania uchwał organów Związku.
§ 21
1.      Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
a.      ustania członkostwa, 
b.     rezygnacji z mandatu, 
c.      odwołania w trybie przewidzianym w Statucie, 
d.     śmierci członka
2.      W przypadku, gdy na skutek zdarzenia przewidzianego powyżej członków Zarządu Związku jest mniej niż 3, Zarząd Związku w terminie 30 dni od wystąpienia tych zdarzeń wyznacza termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Związku. Jeżeli Zarząd Związku nie dopełnia tego obowiązku w wyznaczonym terminie jego kompetencje przejmuje Rada Krajowa i zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Związku.
 
Walne Zebranie Delegatów Związku
§ 22
1.      Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Delegatów Związku. 
2.      Zarząd Związku zwołuje Walne Zebranie Delegatów Związku i powiadamia członków Związku o terminie, regulaminie i porządku obrad co najmniej miesiąc przed ustaloną datą zebrania. 
3.      Osoby zaproszone przez statutowe organy Związku mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym. 
4.      Walne Zebranie Delegatów Związku obraduje przynajmniej raz na trzy lata. 
5.      Obradami Walnego Zebrania Delegatów Związku kieruje przewodniczący, jego zastępca lub inny członek Zarządu Związku zgodnie z regulaminem obrad. 
6.      Walne Zebranie Delegatów Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania wszelkich uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 + 1 liczby delegatów. 
7.      W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej, niż ½ plus jeden delegatów, zwołuje się Walne Zebranie Delegatów Związku w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zebranie Delegatów Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania wszelkich uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/3 liczby delegatów. 
8.      W przypadku stwierdzenia na zwołanym w drugim terminie w powyższy sposób Walnym Zebraniu Delegatów Związku, mniejszej niż 1/3 liczby delegatów  odwołuje się Walne Zebranie Delegatów Związku. Na kolejne Walne Zebranie Delegatów wyznacza się kolejny termin w okresie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 60 dni. W takim wypadku Walne Zebranie Delegatów jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawie wyboru Zarządu Związku i udzielenia mu bądź nie absolutorium jeżeli bierze w nim udział przynajmniej 1/3 liczby delegatów.
9.      Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Związku wybierani są przez członków związku w głosowaniu tajnym przeprowadzanym w Zarządach ZOZ w całym kraju. Liczba delegatów zależna jest od ilości członków organizacji zakładowych:
a.      do 10 - 1 delegat
b.     11-20 - 2 delegatów
c.      21-40 - 3 delegatów
d.     powyżej 40 - 4 delegatów
10.   Jeżeli liczba członków Związku na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego w którym odbywa się Walne Zebranie Delegatów Związku nie przekracza 150 osób, wówczas Walne Zebranie Delegatów Związku składa się ze wszystkich członków Związku. W tym przypadku wszyscy członkowie Związku stanowią Walne Zebranie Delegatów Związku i nie przeprowadza się wyborów do tego organu. 
§ 23
1.      Walne Zebranie Delegatów Związku:
a.      Uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Delegatów Związku. 
b.     Uchwala skład liczbowy Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej. 
c.      Wybiera i odwołuje członków Zarządu Związku, Przewodniczącego Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej. 
d.     Uchwala ordynację wyborczą do organów Związku. 
e.      Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej. 
f.       Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za okres kadencji. 
g.     Uchwala zmiany w statucie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ + 1 liczby delegatów. 
h.      Decyduje o rozwiązaniu Związku i przekazaniu majątku. 
i.       Podejmuje inne uchwały i decyzje dotyczące Związku niezastrzeżone w tym Statucie dla innych organów Związku. 
j.       Może zmienić porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów Związku lub dodać do niego punkty obrad nie przewidziane w zaproszeniu. 
k.      podejmuje uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności cywilnej członków organów Związku, którzy działali na szkodę Związku.
2.      Walne Zebranie Delegatów Związku może być zwołane w innym terminie niż wynikający z normalnego trybu przewidzianego w niniejszym Statucie, w szczególności, może być zwołane częściej niż raz na 3 lata. Stanowi wówczas Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Związku.
 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Związku
§ 24
1.      Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej, Rady Krajowej lub na pisemny wniosek przynajmniej 1/4 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku zobowiązany jest do wyznaczenia terminu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Związku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu Związku lub dnia zgłoszenia wniosku lub dnia przedstawienia Zarządowi Związku uchwały Komisji Rewizyjnej lub Rady Krajowej. 
2.      Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Związku, uwzględniający tematy zgłoszone we wniosku członków lub uchwale, o których mowa w ustępie 1, Zarząd Związku podaje niezwłocznie do wiadomości członków.
3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Związku musi się odbyć w terminie do 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub wniosku, o których mowa w ustępie 1. 
4.      W razie niezwołania przez Zarząd Związku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Związku zgodnie z powyższymi postanowieniami kadencja Zarządu Związku kończy się wraz z upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 1., a organ, który zażądał zwołania Walnego Zebrania Delegatów Związku lub członkowie Związku, którzy zgłosili wniosek zwołują Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Związku zgodnie z procedurą przewidzianą powyżej. W tym przypadku, do czasu wyłonienia nowego Zarządu Związku, funkcje Zarządu Związku przejmuje Rada Krajowa.
 
Zarząd  Związku
§ 25
1.      Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów Związku lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, w liczbie określonej przez to zebranie.  
2.      Do zadań Zarządu Związku należy:
a.      reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz kierowanie działalnością bieżącą Związku, przygotowywanie projektów planów działania i projektów planów finansowych ( preliminarza budżetowego) do przedstawienia Radzie Krajowej, 
b.     przedstawianie  Radzie Krajowej do zatwierdzenia corocznie wykonanych planów działania Związku, planów finansowych oraz sprawozdania finansowego (bilansu) za ubiegły rok.                   
c.      realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów Związku, oraz przedstawianie mu sprawozdań z wykonania planów działania Związku, planów finansowych oraz ogólnego sprawozdania z działalności. 
d.     przeprowadzanie konsultacji z Radą Krajową i zasięganie jej opinii w przypadkach określonych przez statut oraz w każdym innym przypadku, gdy Zarząd Związku uzna to za stosowne oraz bieżące informowanie Komisji Rewizyjnej o finansach Związku.
e.      podejmowanie pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie przyjęcia do Związku nowego członka
f.       na wniosek organizacji zakładowej - współdziałanie z pracodawcami we wszystkich sprawach dotyczących poprawy warunków pracy i bytu członków Związku, 
g.     Przedstawianie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących środowiska muzyków orkiestrowych oraz zajmowanie stanowiska w sprawach wynikających ze stosunku pracy dotyczących członków Związku i podejmowanie interwencji w tym zakresie, 
h.      na wniosek organizacji zakładowej - uzgadnianie z pracodawcami zasad gospodarowania funduszem socjalnym oraz wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji, 
i.       na wniosek organizacji zakładowej  - uzgadnianie z pracodawcami regulaminów pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkich zmian w tym zakresie, 
j.       na wniosek organizacji zakładowej  - współdziałanie z pracodawcami przy ustalaniu rozkładu czasu pracy, zakresu czynności, planów urlopów itp.
k.      przyznanie pomocy materialnej w sprawach losowych członkom Związku,
l.       zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów Związku, z podaniem do wiadomości członków Związku terminu i porządku obrad, 
m.    organizowanie działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych oraz przedstawianie stanowiska Związku w przypadku sporów zbiorowych, 
n.      dokonywanie bieżącej wykładni postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania Delegatów Związku, 
o.     współpraca ze związkami zawodowymi,
p.     powoływanie komisji problemowych, organów doradczych i opiniodawczych
3.      W przypadku ustąpienia przewodniczącego, dotychczasowy I wiceprzewodniczący przejmuje jego funkcje i jako p.o. przewodniczącego Zarządu Związku,  ma wszelkie kompetencje przewodniczącego i pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków Związku. 
4.      Zarząd Związku wybiera spośród siebie funkcyjnych członków Zarządu Związku: wiceprzewodniczących, skarbnika i sekretarza. 
5.      Do reprezentowania Związku umocowany jest przewodniczący Zarządu lub upoważniona przez niego osoba będąca członkiem Zarządu Związku. 
6.      Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Zarządu Związku uprawnieni są: przewodniczący Zarządu Związku i skarbnik łącznie lub upoważniony przez tegoż przewodniczącego  członek Zarządu Związku i skarbnik łącznie.
7.      Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 
8.      W posiedzeniach Zarządu Związku mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby. 
9.      Zarząd Związku zobowiązany jest spotykać się z Radą Krajową  ( a w przypadku jej braku z przewodniczącymi Zarządów ZOZ nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 
Komisja Rewizyjna
§ 26
Komisja Rewizyjna Związku składa się z członków Związku wybranych przez Walne Zebranie Delegatów Związku w liczbie każdorazowo określonej przez to zebranie.
§ 27
1.      Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 
2.      Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu Związku ani Rady Krajowej. 
3.      Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy. 
4.      Do zadań Komisji należy:
a.      kontrolowanie działalności Zarządu Związku. 
b.     kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Związku oraz gospodarki finansowej i majątkowej Związku, 
c.      przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności, 
d.     przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów Związku wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.
5.      W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu Związku, Komisja Rewizyjna może:
a.      wydawać zalecenia naprawcze
b.     zwołać Radę Krajową, 
c.      zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Związku, 
d.     wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebranie u Delegatów Związku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebranie u Delegatów Związku o odwołanie całego Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków. 
e.      powołać biegłego rewidenta w celu wydania opinii o sprawozdaniu finansowym Związku.
 
Rada Krajowa
§ 28
1.      Radę Krajową tworzy się, gdy liczba Zarządów ZOZ Związku przekracza 8 
2.      Radę Krajową tworzą delegaci   wybierani przez Zarządy ZOZ. Każdy ZOZ ma prawo wystawić jednego delegata.
3.      Członkowie Rady Krajowej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Związku ani Komisji Rewizyjnej.
§ 29
Kompetencje Rady Krajowej:
1.      Rada Krajowa pełni funkcję opiniodawczo-doradczą oraz wykonuje funkcje i obowiązki przewidziane w niniejszym Statucie. 
2.      Rada Krajowa wydaje opinie w przedmiocie zasadności podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków, w przypadku złożenia przez członka odwołania od takiej uchwały oraz rozpatruje odwołania od uchwał w sprawie przyjęcia do Związku.
3.      Rada Krajowa konsultuje z Zarządem Związku terminy wyborów na daną kadencję 
4.      Rada Krajowa ustala z Zarządem Związku potrzebę i czas ewentualnego przedłużenia kadencji organów Związku.
5.      Rada Krajowa może przekazać opinię Zarządowi  Związku w każdym innym przypadku, gdy uzna to za stosowne.
6.      Rada Krajowa zatwierdza Regulamin Finansowy
7.      Rada Krajowa zatwierdza program działania Związku sporządzony przez Zarząd, plany finansowe na dany rok oraz zatwierdza po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe (bilans)
 
Struktura organizacyjna 
§ 30
1.      Strukturami terenowymi są Zakładowe Organizacje Związkowe będące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi związku.
2.      Zakładowa Organizacja Związkowa jest jednostką zrzeszającą członków związku zatrudnionych u danego pracodawcy, przy czym u danego pracodawcy może działać tylko  jedna Zakładowa Organizacja Związkowa.  Zakładowa Organizacja Związkowa wybiera spośród swego grona Zarząd  i  jego przewodniczącego. 
3.      Do zadań Zarządu ZOZ należy:
a.      uzgadnianie z  kierownictwem zakładu pracy szczegółowych zasad gospodarowania funduszem socjalnym oraz wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,
b.     uzgadnianie z kierownictwem zakładu pracy regulaminu pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkich zmian w tym zakresie,
c.      współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy przy ustalaniu rozkładu czasu pracy, zakresu czynności, planów urlopów itp.
d.     przygotowywanie zebrań członków związku w danym zakładzie pracy i przeprowadzanie wyborów delegatów do Walnego Zebrania Delegatów Związku i Rady Krajowej,
4.     Zakładowa Organizacja Związkowa w porozumieniu z Zarządem Związku po konsultacji z    
 członkami ZOZ może przyjąć w poczet członków Związku osoby niebędące muzykami    
 orkiestrowymi lub chórzystami.
5.      Przewodniczący Zarządu ZOZ lub osoba delegowana do Rady Krajowej zdaje sprawozdanie członkom Związku z działalności Rady Krajowej i bieżących działań Zarządu Związku
 
Rozdział V
Majątek związku
§ 31
1.      Cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.
2.      Majątek Związku stanowią środki finansowe oraz mienie nabyte z tych środków na rzecz Związku.
3.      Majątek Związku tworzy się ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, z innej działalności statutowej lub gospodarczej.
4.      Członkowie  Związku są zobowiązani do comiesięcznego uiszczania składki członkowskiej.
5.      Wysokość składki i sposób jej pobierania ustala Walny Zebranie  Delegatów. 
6.      Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
7.      Zarząd Związku sprawuje bieżącą pieczę nad majątkiem i finansami Związku. Nie wolno mu inwestować środków Związku w inny sposób niż poprzez lokaty bankowe. 
8.      Zgromadzone środki Funduszu Statutowego mogą być przeznaczone i wykorzystane jedynie na realizację zapisanych w Statucie celów programowych i organizacyjnych Związku. O alokacji i wykorzystaniu tych środków decyduje stosownie do bieżących potrzeb i statutowej działalności Związku Zarząd w porozumieniu z Radą Krajową.
§ 32
1.      Podstawą działalności finansowej organów Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki w dyspozycji tych organów.
2.      Budżet uchwala się na okres kadencji.
3.      Gospodarka finansowa związku jest jawna.
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe i przejściowe
§ 33
W przypadku likwidacji Związku:
1.      Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Ostatnie Walne Zebranie Delegatów .
2.      Cały majątek Związku Zawodowego zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatnie Walne Zebranie Delegatów.
3.      Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym  sądzie rejestrowym.
§ 34
Wybory do władz Związku pierwszej kadencji winny zostać przeprowadzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego statutu,
§ 35
Do czasu określenia wysokości składek członkowskich przez Walne Zebranie Delegatów, pobiera się składki w wysokości 10,- zł. miesięcznie.
§ 36
W sprawach nie objętych postanowieniami statutu lub spornych, decyzje podejmuje Zarząd Związku wspólnie z Rada Krajową , z wyłączeniem sytuacji gdzie Zarząd Związku jest stroną sporu. W takim wypadku decyzje podejmuje Rada Krajowa. W głosowaniu na każdego członka Zarządu Związku i Rady Krajowej przypada jeden głos.
Jesteś tutaj: Home Statut ZZ PAMO