Informacja dla pracodawcy

Do pobrania wzór pisma do Dyrekcji z informacją o powstaniu ZZ PAMO na terenie orkiestry. W razie potrzeby pismo może wystosować Zarząd Główny.

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej wskazuje także imienną listę osób podlegających szczególnej ochronie związkowej,

Regulamin wyborów władz

Regulamin
Wyborów Władz
Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych

zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów ZZ PAMO
w dniu 10.11.2013

§ 1
1. Walne Zebranie Delegatów ZZ PAMO (zwane dalej WZD) wybiera kolejno:

1) członków Zarządu,
2) Przewodniczącego Zarządu spośród wybranych członków Zarządu,
3) członków Komisji Rewizyjnej

2. Wybory muszą być przeprowadzone w odrębnych głosowaniach zgodnie z powyższą kolejnością. Oznacza to, że brak wyboru co najmniej połowy z zaplanowanej liczby członków Zarządu uniemożliwia wybór Przewodniczącego Zarządu a brak wyboru Przewodniczącego - członków Komisji Rewizyjnej.

§ 2
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania jest liczbą wybranych w orkiestrach Delegatów, których mandat w danym momencie zachowuje ważność.

§ 3
1. Przewodniczący Zebrania przedstawia do zatwierdzenia Delegatom Regulamin Wyborów Władz ZZ PAMO, a po jego przyjęciu czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia wyborczego zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia i regulaminem obrad oraz nad zgodnością podejmowanych przez WZD decyzji z obowiązującymi zapisami Statutu Związku i Regulaminem Wyboru Władz.

WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU, CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ (oraz Komisji Zakładowej w  Zakładowej Organizacji Związkowej)

§ 4
1. WZD ustala liczbę członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

§ 5
1. Kandydatów do władz mogą zgłaszać Delegaci WZD w czasie posiedzenia wyborczego.
2. Kandydatów zgłasza się ustnie Przewodniczącemu WZD.
3. Kandydować do władz mogą wyłącznie Delegaci obecni na WZD.
4. Kandydować do władz Związku nie mogą członkowie Komisji Skrutacyjnej, chyba, że z chwilą zgłoszenia ich kandydatur zrezygnują z członkostwa w komisji. WZD dokonuje ponownego wyboru na zwolnione miejsce w Komisji Skrutacyjnej.

§ 6
1. Komisja Skrutacyjna sporządza listy kandydatów w porządku alfabetycznym.
2. Zastrzeżenia w stosunku do zgłoszonych kandydatów należy przedstawić Komisji Skrutacyjnej. Zastrzeżenia nieudokumentowane nie będą przyjmowane.
3. Po wpisaniu na listę kandydatów, wycofanie kandydata z tej listy może nastąpić tylko na jego wniosek. Wycofanie nie może nastąpić w trakcie głosowania.
4. Po ukończeniu zgłaszania kandydatur Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Głosowanie jest jawne, decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
5. Kandydaci mają prawo do prezentacji swojej działalności związkowej i społecznej oraz do odpowiadania na pytania Delegatów.

§ 7
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zebrania:
1) przedstawia Delegatom przedmiot, tryb i technikę głosowania,
2) ustala, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, i czy nie wniesiono zastrzeżeń w stosunku do umieszczonych na liście kandydatów, a w przypadku wniesienia udokumentowanych zastrzeżeń przedstawia je Delegatom.
Po zakończeniu czynności opisanych w §§ 4-7 Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie.

§ 8
Komisja Skrutacyjna wydaje delegatom, za potwierdzeniem na liście Delegatów lub na karcie do głosowań tajnych, karty właściwe dla przeprowadzanego głosowania.

§ 9
1. Delegaci dokonują wyboru zgodnie z ustaloną techniką głosowania i wrzucają karty do głosowania do urny nadzorowanej przez Komisję Skrutacyjną.
2. Kartę do głosowania wypełnioną nieprawidłowo można - przed wrzuceniem do urny oraz przed ogłoszeniem zakończenia głosowania przez Przewodniczącego Zebrania - wymienić na czystą w Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna odnotowuje fakt wymiany karty w protokole.

§ 10
Głosem nieważnym jest głos:
1) niepozwalający w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy, np. skreślenia, niewyraźne pismo, porwana kartka,
2) oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych,
3) oddany na kartce nieprzeznaczonej dla danego głosowania.

§ 11
Komisja Skrutacyjna uznaje głosowanie za nieważne, jeżeli zostało przeprowadzone z naruszeniem Statutu Związku a w szczególności, gdy:
1) liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów nieważnych,
2) liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do głosowania lub liczba wydanych kartek do głosowania,
3) ze względów technicznych nie można ustalić wyników głosowania,
4) złamano zasadę tajności głosowania.
5) liczba wyjętych z urny kart wyborczych jest mniejsza niż połowa liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 12
1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych oraz ponad połowę głosów Delegatów obecnych na WZD i znaleźli się na miejscach mandatowych.
2. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajduje się więcej osób z równą liczbą głosów przekraczających zarazem wymagany limit głosów (ponad połowę głosów ważnych), a liczba tych osób jest większa niż wolnych miejsc mandatowych, wówczas przeprowadza się głosowanie, w którym uczestniczą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych.

§ 13
WZD ustala liczbę tur głosowań..

§ 14
1. Jeżeli w głosowaniu nie zostały obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, Przewodniczący Zebrania zarządza kolejno następne tury głosowań. W następnych turach głosowań biorą udział kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) brali udział w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,
2) uzyskali kolejno największą liczbę głosów,
przy czym do każdej następnej tury przechodzą kandydaci w maksymalnej liczbie nieprzekraczającej dwukrotności nieobsadzonych miejsc mandatowych. Jeżeli na ostatnim miejscu w ten sposób wyznaczonym znajduje się więcej kandydatów z równą liczbą głosów, wówczas wszyscy oni przechodzą do następnej tury głosowań.
2. Jeśli w wyniku stosowania tej procedury okazałoby się, że w następnej turze głosowań mają uczestniczyć ci sami kandydaci, co poprzednio, wówczas do następnej tury nie przechodzi kandydat z najmniejszą liczbą głosów. Jeżeli nie można ustalić ostatniego ze względu na równą liczbę głosów, wówczas należy wziąć pod uwagę kolejno liczby głosów uzyskiwanych przez tych kandydatów w poprzednich głosowaniach (w kolejności od ostatniego do pierwszego głosowania). Jeśliby i to kryterium nie dawało rozstrzygnięcia, to wówczas wszyscy oni nie przechodzą do następnej tury głosowań.

§ 15
Jeżeli w głosowaniu brało udział nie więcej kandydatów, niż liczba nieobsadzonych miejsc mandatowych, a w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie został wybrany, Przewodniczący Zebrania przerywa wybory (bez względu na liczbę przeprowadzonych tur głosowania) i zarządza otwarcie nowej listy kandydatów.

§ 16
1. Przewodniczącego Zarządu WZD wybiera spośród wybranych członków Zarządu.
2. Przy wyborze Przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio reguły określone w poprzednich paragrafach. Jeżeli jednak po wyczerpaniu ustalonej liczby tur głosowań WZD nie dokonało wyboru Przewodniczącego Zarządu zgodnie z warunkami określonymi w § 12 - otwiera się nową listę kandydatów.
3. Nową listę otwiera się na trwającym posiedzeniu lub, jeżeli WZD tak postanowi, na nowym posiedzeniu, które musi odbyć się nie później niż 60 dni od dnia zamknięcia posiedzenia, na którym nie dokonano wyboru. Po otwarciu nowej listy wybór Przewodniczącego Zarządu przeprowadza się zgodnie z postanowieniami poprzednich paragrafów.

§ 17
Jeżeli po wyczerpaniu ustalonej liczby tur nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca mandatowe zgodnie z warunkami określonymi w § 12 ale wybranych zostało ponad połowę członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, to pozostałe mandaty mogą pozostać nieobsadzone. W takim przypadku wybrany Zarząd lub Komisja Rewizyjna liczy tylu członków, ile mandatów zostało obsadzonych. Uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga otwarcia nowej listy kandydatów i przeprowadzenia wyborów uzupełniających, co może nastąpić podczas trwającego posiedzenia lub na kolejnym posiedzeniu WZD.

§ 18
1. Dla każdej listy wybranych kandydatów, oprócz wyborów Przewodniczącego, można ustalić listę rezerwową. Na liście rezerwowej w pierwszej kolejności znajdują się ci kandydaci, którzy kandydowali do określonych funkcji związkowych będących przedmiotem głosowania i uzyskali w ostatniej turze ponad połowę głosów, lecz nie znaleźli się na miejscach mandatowych.
2. O kolejności na liście rezerwowej decyduje liczba otrzymanych głosów ważnych w ostatniej turze wyborów. Przy równej liczbie głosów decyduje wynik z poprzednich tur głosowań w kolejności od przedostatniej do pierwszej. Jeżeli w ten sposób ustalenie kolejności na liście rezerwowej jest niemożliwe, trzeba przeprowadzić w tym celu odrębne głosowanie, w którym decyzja zapada zwykłą większością głosów przy dwóch kandydatach, a w przypadku większej liczby kandydatów należy przeprowadzić głosowanie ustalające ich kolejność.
3. WZD może stworzyć listę rezerwową także w wyniku odrębnych wyborów. W takim przypadku wybór listy rezerwowej odbywa się z zachowaniem reguł wyboru odpowiednich władz Związku, co oznacza między innymi, że wybrany kandydat musi uzyskać ponad połowę oddanych głosów ważnych w głosowaniu tajnym. Jeżeli w ten sposób ustalenie kolejności na liście rezerwowej jest niemożliwe, należy przeprowadzić głosowanie ustalające ich kolejność.
4. Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej na mocy tej procedury, zajmują miejsca po kandydatach uzyskujących miejsca na liście rezerwowej zgodnie z postanowieniami ust. 1.
5. Członek Zarządu nie może być na liście rezerwowej Komisji Rewizyjnej i odwrotnie.

§ 19
1. Zarząd może wybrać spośród siebie Prezydium w czasie pierwszego posiedzenia, które winno się odbyć w ciągu 30 dni od daty zakończenia posiedzenia wyborczego WZD.
2. Liczebność Prezydium określa WZD, które może upoważnić do tego Zarząd.
3. Kandydatów do Prezydium Zarządu wraz z jednoczesnym określeniem wyodrębnionych funkcji dla poszczególnych kandydatów, w tym zastępcy lub zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, może zgłosić każdy członek Zarządu w liczbie zgodnej z postanowieniami ust. 2.
4. Wybory Prezydium Zarządu odbywają się w głosowaniach wyborczych, zgodnie z zasadami ogólnymi, z wyodrębnieniem każdej funkcji. Wobec tego, że liczba kandydatów nie może być większa niż liczba miejsc mandatowych, kandydat, który nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów, przy czym głosów ważnych jest więcej niż nieważnych, nie zostaje wybrany.
5. Odwołanie członka Prezydium następuje na tych samych zasadach jak wybór, co oznacza m. in., że wniosek o odwołanie może postawić każdy członek Zarządu..
6. Zakończenie członkostwa w Zarządzie na zasadach określonych w Statucie ZZ PAMO.

§ 20
Zastrzeżenia odnośnie wyborów kieruje się do Komisji Rewizyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia wyborów.

Zasady wyborów władz w orkiestrze

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA WYBORCZEGO ZZ PAMO w ORKIESTRZE


1. Otwarcie posiedzenia wyborczego
[ przez członka ZZ PAMO w orkiestrze np. przez Delegata na Walne Zebranie Delegatów w dniu 10.11.2013, otwierający proponuje porządek posiedzenia ].

2. Wybór Przewodniczącego zebrania wyborczego [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi otwierający posiedzenie ].

3. Zatwierdzenie porządku posiedzenia [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów ].

4. Wybór Protokolanta (ów) [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi Przewodniczący zebrania ]

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi Przewodniczący zebrania ].

6. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia wyborczego [ na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej, musi być obecna więcej, niż połowa członków ZZ PAMO w orkiestrze]

7. Podjęcie decyzji o ilości członków Komisji Zakładowej [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; zwykle 3-7 osób ]

8. Wybór członków Komisji Zakładowej:
a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym,
b) zamknięcie listy kandydatów [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; głosowanie prowadzi Przewodniczący zebrania ],
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie [ tajne; zarządza je Przewodniczący zebrania, przeprowadza Komisja Skrutacyjna, głosuje się maksymalnie na tyle osób ile zdecydowano w p. 7 ],
e) ogłoszenie wyników wyborów [ wybranymi są osoby, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów i ponad połowę głosów osób obecnych na zebraniu. Wśród tych, którzy nie uzyskali ponad połowy głosów urządza się dodatkowe głosowanie ].

9. Wybór Przewodniczącego spośród wybranych członków Komisji Zakładowej:
a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym
b) zamknięcie listy kandydatów [ w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, głosowanie prowadzi Przewodniczący zebrania ]
c) głosowanie [ tajne; zarządza je Przewodniczący zebrania, przeprowadza Komisja Skrutacyjna, głosuje się na jedną osobę ],
d) ogłoszenie wyników wyborów [ wybraną jest osoba, która uzyskała najwyższą liczbę głosów i ponad połowę głosów osób obecnych na zebraniu. Jeśli nie uzyskała ponad połowy głosów urządza się dodatkowe głosowanie wśród dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów ].

10. Wolne wnioski.

11. Z
amknięcie posiedzenia wyborczego.

W przypadku wątpliwości należy stosować zasady określone w Regulaminie wyborów władz ZZ PAMO uchwalonym 10.11.2013 przez Walne Zebranie Delegatów

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Prywatność naszych użytkowników traktujemy poważnie i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie.

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem strony www.zzpamo.pl (określanej dalej jako "strona").

I. Zbieranie danych
 1. Proces rejestracji użytkownika na stronie wymaga jedynie:
  • nazwy własnej (imię, nazwisko)
  • poprawnego adresu e-mail
  • unikalnego identyfikatora użytkownika (loginu)
  • unikalnego hasła
 2. Proces rejestracji nie wymaga podawania rzeczywistej nazwy własnej. Twoja nazwa, adres e-mail lub inne informacje wysyłane na stronę mogą zawierać rzeczywiste dane osobowe tylko wtedy, jeżeli sam je wprowadzisz. Z powyższych danych na stronie może pojawić się jedynie login.
 3. Jak wiele innych stron internetowych, pobieramy także automatycznie informacje zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie.
II. Używanie danych
 1. Możemy używać danych, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryn. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
  • otrzymamy Twoją zgodę na udostępnienie Twoich danych
  • zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie
  • zauważymy że jakiekolwiek Twoje działanie łamie warunki korzystania ze strony i naszą Politykę prywatności, czy inne warunki użytkowania, a także w przypadku naruszania naszych praw własności
  • strona zostanie wykupiona przez stronę trzecią z zastrzeżeniem, że strona trzecia będzie używała danych zgodnie z naszą Polityką prywatności, która jest umową między nami a rejestrującymi się użytkownikami i w związku z tym stanowi zobowiązanie prawne.
 2. Przechodząc na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego na naszej stronie, zapoznaj się z polityką prywatności tamtej strony.
III. Ciasteczka [Cookies]
 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem (ang. cookie). Pliki cookie możemy stosować, aby:
  • pamiętać, kim jesteś, by uprościć logowanie na witryny oraz wyświetlać ich zawartość zgodnie z poczynionymi wcześniej ustawieniami (rozmiar ekranu, wielkość czcionki, kolorystyka, itp.)
  • prześledzić wizyty i udział użytkowników w naszych głosowaniach, sondażach itp
  • zmierzyć ruch na stronach oraz obszary zainteresowań użytkowników
 2. Dzięki temu możemy ulepszać naszą stronę, dostosować do oczekiwań i sprawiać, że jego użytkowanie będzie wygodniejsze, skuteczniejsze i przyjemniejsze.
 3. Informacje te możemy też wykorzystać, aby zindywidualizować zawartość strony, reklamy banerowe oraz treści, które użytkownicy zobaczą na naszych stronach.
 4. Możesz w każdym momencie wyłączyć zapisywanie wszystkich lub niektórych plików cookie poprzez zmianę preferencji Twojej przeglądarki. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich plików cookie, nie będzie możliwe korzystanie z treści i usług, które wymagają ustawienia plików cookie.
 5. Cookies są niezbędne do obsługi logowania użytkownika na naszej stronie.
 6. Pliki cookie nie gromadzą danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 7. Google i inni reklamodawcy, jako dostawcy zewnętrzni, wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam na naszej stronie.
 8. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt na naszej stronie oraz innych witrynach internetowych.
 9. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.
IV. Edycja i usuwanie informacji
 1. Dajemy Ci możliwość modyfikacji i usuwania danych, które udostępniasz podczas rejestracji. Możesz tego dokonać w ramach Twojego panelu kontrolnego lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy administratora strony.
 2. Publikacje lub inne dane, które udostępniasz, a które nie są przechowywane w ramach Twojego konta, takie jak artykuły, wiadomości na forum, komentarze, itp. pozostaną na naszych witrynach, nawet po usunięciu Twojego konta.
V. Zawiadomienia
 1. Na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej wysyłamy generowane automatycznie zawiadomienia o niektórych Twoich działaniach. Nie odpowiadaj na te wiadomości.
 2. Główny administrator może przesyłać podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej krótkie komunikaty związane z tematyką strony, informacje o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Warunkach korzystania i Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp.
 3. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich informacji, poinformuj nas o tym.
VI. Zmiany w Polityce prywatności

Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej Polityki prywatności, umieścimy tutaj odpowiednie informacje. Dlatego też prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą bieżącą polityką.

VII. Bez gwarancji
 1. W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
 2. Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.
VIII. Kontakt

Pytania dotyczące naszej Polityki prywatności prosimy kierować do administratora strony na podany adres mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego.

ostatnia aktualizacja 27.03.2014
Jesteś tutaj: Home Polityka prywatności Dokumenty