Jak założyć związek

Jak założyć Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych w Twojej orkiestrze?


Jeśli w Twojej orkiestrze nie ma organizacji związkowej lub istniejąca Ci nie odpowiada, możesz:
 • przystąpić do Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych (deklarację członkowską znajdziesz na stronie internetowej www.zzpamo.pl)
 • uzgodnić z Dyrekcją udostępnienie pomieszczenia w celu dokonania wyborów Komisji Zakładowej PAMO w Twojej orkiestrze, możesz też zorganizować wybory poza siedzibą
 • ogłosić datę, godzinę i miejsce wyborów Komisji Zakładowej PAMO i jej Przewodniczącego w Twojej orkiestrze (np. wywiesić ogłoszenie z około dwutygodniowym wyprzedzeniem, warto co pewien czas przypominać muzykom o tym fakcie ustnie, np. po zakończeniu próby)
 • na Zebraniu Wyborczym dokonać wyboru Komisji Zakładowej a spośród wybranych członków Komisji Zakładowej wybrać Przewodniczącego (propozycja porządku Zebrania Wyborczego). Podczas wyborów Komisji Zakładowej i jej Przewodniczącego należy stosować się do zasad określonych w Regulaminie Wyborów Władz
 • skorzystać z uprawnień określonych w art. 30, 31 i 32 ustawy o związkach zawodowych, o ile Wasz związek spełnia te wymogi
Jeśli w Twojej orkiestrze jest minimum 10 członków ZZ PAMO wówczas Wasza organizacja spełnia wymogi zakładowej organizacji związkowej i nabywa w związku z tym określone uprawnienia. Po wyborach Przewodniczący powinien powiadomić o istnieniu związku zawodowego pracodawcę wraz z określeniem jego liczebności, bo to ma znaczenie przy ustaleniu reprezentatywności i innych uprawnieniach związkowych (wzór tekstu informacji dla pracodawcy). Jeśli z jakichkolwiek powodów czy obaw wolałby tego nie robić, wówczas informację taką może przesłać Zarząd Główny ZZ PAMO - prosimy o kontakt.Najważniejsze akty prawne:
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Kodeks pracy
 3. Ustawa o związkach zawodowych
 4. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 6. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw
Warto poznać:
 1. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 2. Ustawa o społecznej inspekcji pracy
 3. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 4. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Inne:
 1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
 2. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 3. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
 4. Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
 5. Ustawa o europejskich radach zakładowych
 6. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
 7. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 8. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Jesteś tutaj: Home Jak założyć związek