Artykuły

Info: ochrona związkowa

Dyrektor nie może wypowiedzieć, rozwiązać ani zmienić warunków pracy lub płacy osobom podlegającym szczególnej ochronie związkowej bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej.

Prawo wymaga zgody zakładowej organizacji związkowej na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej organizacji, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy, a także zgoda na zmianę warunków pracy lub płacy wyżej wymienionej osoby w okresie wskazanym uchwałą zarządu organizacji, a po jego upływie - dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok.

Art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

Liczba osób podlegających szczególnej ochronie jest zależna od liczebności zakładowej organizacji związkowej:

Liczba członków organizacji   Liczba osób chronionych
         do 20
od 21 do 30
od 31 do 40
od 41 do 50
od 51 do 70
od 71 do 90
od 91 do 110
od 111 do 130
2
3
4
5
6
7
8
9

Art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

Zarząd zakładowej organizacji związkowej przekazuje pracodawcy pisemną informację o osobach wskazanych jako podlegających szczególnej ochronie - wzór pisma.
Jesteś tutaj: Home